ราชกิจจาฯ-เผยประกาศ-ห้ามสถานศึกษา-ไล่ออกนักเรียน-นักศึกษา-ที่ตั้งครรภ์-–-ข่าวสด

ราชกิจจาฯ เผยประกาศ ห้ามสถานศึกษา ไล่ออกนักเรียน-นักศึกษา ที่ตั้งครรภ์ หลังปัจจุบันพบว่า ผู้ตั้งครรภ์ถูกสถานศึกษาให้ย้ายออกโดยมิได้สมัครใจ

18 ก.พ. 2566 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ระบุว่า

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา ตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น

331820866 632686801950585 6514783036685984283 n

 

THE FIRST E-COMMERCE SPECIALIZED ON TRUFFLES AND TRUFFLE PRODUCTS – TRUFFLEAT.IT

 

TrufflEat Olio Evo 300x207 1

Leave a Reply