T –

นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 3 และครั้งที่ใหญ่ที่สุดของซันเต๋อ ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุลบทความ: ลภีพันธ์ โชติจินดา ภาพ: River City Bangkok River City Bangkok ร่วมกับ Trendy Gallery นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 3 ของศิลปินซันเต๋อ ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล ในชื่อ Take Your Time ที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางและความทรงจำของเขาจากผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบเจอผ่านนาฬิกาชีวิตในระยะเวลา 33 ปีของเขา…

T

นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 3 และครั้งที่ใหญ่ที่สุดของซันเต๋อ ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุลบทความ: ลภีพันธ์ โชติจินดา ภาพ: River City Bangkok River City Bangkok ร่วมกับ Trendy Gallery นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 3 ของศิลปินซันเต๋อ ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล ในชื่อ Take Your Time ที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางและความทรงจำของเขาจากผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบเจอผ่านนาฬิกาชีวิตในระยะเวลา 33 ปีของเขา…