28/06/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

lao-skyway-ກຽມອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ-ແລະ-ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນ-ຕລຊລ

Lao skyway ກຽມອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ

ລັດວິສາຫະກິດ ລາວເດີນອາກາດ (Lao skyway)ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ)

ເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໃຫ້ໄດ້ເງື່ອນໄຂ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບລັດວິສາຫະກິດເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ສຳເລັດ (Initial Public Offering: IPO) ແລະ ສາມາດເຂົ້າຈົດທະບຽນເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໄດ້.

ພິທີລົງນາມໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຮ່ວມມືຂອງທັງສາມຝ່າຍມີຄວາມຮັດແໜ້ນ ແລະ ກົມກຽວຂຶ້ນໃນການຮ່ວມມືກັນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດເປົ້າໝາຍຈົດທະບຽນ ເພື່ອສາມາດສຳເລັດການກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເພື່ອເປັນອີກແຮງໜຶ່ງໃນການຂັບເຄື່ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດທຶນມີສີສັນຍິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Take Me Top