19/09/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

“40-ceos”-เสนอ-4-ข้อให้รัฐบาลฝ่าวิกฤตโควิด-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

“40 CEOs” เสนอ 4 ข้อให้รัฐบาลฝ่าวิกฤตโควิด-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

สภาหอการค้าไทยและ 40 ซีอีโอ เสนอ 4 ข้อต่อนายกฯ เร่งคุมการแพร่ระบาด เยียวยาผู้ประกอบการ-ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น-กลาง ตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนฟื้นฟูประเทศไทย

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top