24/01/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

31-สิงหาคม-วันป้องกันการใช้ยาเกินขนาด

31 สิงหาคม วันป้องกันการใช้ยาเกินขนาด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สร้างความตระหนักถึงพฤติกรรมการใช้ยาอย่างเหมาะสม ป้องกันอันตรายที่อาจได้รับจากการใช้ยาเกินความจำเป็น เผยเรื่องใกล้ตัว “ยาพาราเซตามอล ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย”

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top