24/09/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ໂຄງການຢຸດຕິການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດເຫດ

ໂຄງການຢຸດຕິການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດເຫດ

ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊຶກຸບະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການບໍລິການທາງສັງຄົມຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນສ້າງຕັ້ງລະບົບການຢຸດຕິການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດເຫດ ໂດຍການພັດທະນາບໍລິການການແພດສຸກເສີນ ແລະ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ (SAFEER)

ພິທີເປີດໂຄງການ (SAFEER) ແຜນງານການຮ່ວມມືຂອງອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ໃນໂຄງການຢຸດຕິການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດ ໂດຍການພັດທະນາບໍລິການການແພດສຸກເສີນ ແລະ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໄດ້ຮັບການລົງນາມ ເມຶ່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ, ຊຶ່ງລົງນາມໂດຍທ່ານ ດຣ ສອນໄຊ ລາດຊະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ແລະ ທ່ານ Dr. Takaaki SUZUKI ຜູ້ຈັດການໂຄງການ SAFER, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊຶກຸບະ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງການບໍລິການການແພດສຸກເສີນ ແລະ ຢຸດຕິການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມທັງຄາດໝາຍທີ່ຈະເປັນຕົ້ນແບບໃນການສ້າງຕັ້ງການບໍລິການການແພດສຸກເສີນໃຫ້ໄດ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍຍຶດຖືຫຼັກການ ‘’ການເບີ່ງແຍງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກເວລາ ແລະ ຖືກສະຖານທີ່’’

ຂໍ້ມູນ: ສູນການແພດ 

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top