06/12/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ແມ່-ແລະ-ເດັກນ້ອຍກ່ອນໄວຮຽນ-ຢູ່ເມືອງ-ສະໜາມໄຊ-ໄດ້ຮັບເງິນຈາກ-ໂຄງການ-mecg

ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍກ່ອນໄວຮຽນ ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ໄດ້ຮັບເງິນຈາກ ໂຄງການ MECG

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໂອນເງິນສົດເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃຫ້ແກ່ບັນດາ​ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມການຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ​ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ​ 982 ຄົນໃນ 46  ບ້ານຂອງເມືອງສະໜາມໄຊທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ​ໂຄງການ MECG ຊຶ່ງ​ເປັນການທົດລອງ​ໂອນເງິນສົດໃຫ້ແກ່​ແມ່ມານ​ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍມີ​ຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້​ວັກຊີນ​ກັນພະຍາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການຝາກທ້ອງ​ ແລະ ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຫຼັງເກີດລູກ ພ້ອມທັງການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ, ລວມທັງແມ່ມານ 529 ຄົນ ແລະ ເດັກ​ 453 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນ.

ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ການຈ່າຍເງິນ​ແມ່ນ​ຜ່ານວິທີການຈ່າຍເງິນສົດເຖິງປະຕູເຮືອນ​ໃນ 37 ບ້ານ ແລະ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 402  ຄົນຊຶ່ງໄດ້​ກວມເອົາປະມານ 63% ຂອງການຈ່າຍເງິນແລ້ວ​. ການຈ່າຍເງິນຄັ້ງທໍາອິດນີ້ຈະສໍາເລັດໃນບໍ່ເທົ່າໃດ​ອາທິດຕໍ່ໜ້ານີ້​ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ​ຈ່າຍເງິນ​ຜ່ານ​ແອັບ​ການຈ່າຍເງິນ​ທາງອີເລັກໂທຣນິກ “u-money”ຂອງ ບໍລິສັດ ສະຕາຟີນເທັກ Star Fintech.

ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂໍ້​ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ​ ເປັນລາຍເດືອນເດືອນລະ 150.000 ກີບ​ ຊຶ່ງເປັນການຈ່າຍເງິນທຸກໆ 2 ​ເດືອນ​ເປັນຈໍານວນ 300.000 ກີບ​ ແລະ ວິທີການນໍາສົ່ງເງິນສົດເຖິງ​ປະຕູເຮືອນ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ (MECG) ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້​ລິເລີ່ມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງອົງການ ຢູນີເຊັບ (UNICEF), ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ​ກອງທຶນເພື່ອພັດທະນາທຶນ​ (UNCDF) ແນໃສ່ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ​ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກໃນສປປລາວ

ສຳລັບແມ່ມານ​ ແລະ ເດັກ​.

ໂຄງການຮ່ວມມືກັນນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຂີດ​ຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການວາງແຜນການ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSPS) ທີ່ໄດ້ລົງນາມເຊັນໃນເດືອນເມສາ ປີ 2020 ຊຶ່ງ​ເປັນແຜນທີ່ເສັ້ນທາງເພື່ອ​ພັດທະນາລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ຊຶ່ງ​​ມີ MECG ເປັນ​ໂຄງການຕົ້ນຕໍພາຍໃນຍຸດທະສາດນີ້.

ຂ່າວ: ປ້ອມ

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top