06/12/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ເດັດຂາດ,-ໂປ່ງໃສ-ແລະ-ມືອາຊີບ-ຖືວ່າເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານວາລະແຫ່ງຊາດມີຜົນສໍາເລັດ

ເດັດຂາດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມືອາຊີບ ຖືວ່າເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານວາລະແຫ່ງຊາດມີຜົນສໍາເລັດ

 ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດເວລາຮ່າງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ຮ່າງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດເປັນເວລາເປັນ 2 ປີເຄີີ່ງ (ແຕ່ກາງປີ 2021 ຫາ 2023), ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ປະເມີນ ຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຜ່ານມາ ບົນພື້ນຖານນັ້ນເພືີ່ອກໍານົດທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າຕາມເຫັນສົມຄວນ.

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບຮ່າງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ຮ່າງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາຢູ່ ສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ: ຫຼັກການລວມ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ນອກຈາກຕ້ອງຢຶດໝັ້ນ ຕາມຫຼັກການນໍາພາຂອງພັກ ແລະ ການຄູ້ມຄອງດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍແລ້ວ ຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ເນັ້ນໜັກຕືີ່ມ ຕໍ່ຫຼັກການສະເພາະ ເຊັ່ນ: “ເດັດຂາດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມືອາຊີບ (ຫຼັກວິຊາການ)”.

ເດັດຂາດ: ໝາຍເຖິງຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງສຸດ ທັງໃນອົງການຂອງພັກ ແລະ ລັດ ແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ບົນພື້ນຖານສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງທີີ່ເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງບັນຫາ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ມາດຕະການເດັດຂາດໃນ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ມີໝາກຜົນຕົວຈິງ.

ໂປ່ງໃສ: ຫຼັກການນີ້ສໍາຄັນຫຼາຍ, ໃນຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາ ບັນດາມາດຕະການທີີ່ ຮັບຮອງເອົານັ້ນຕ້ອງໂປ່ງໃສ ປະຊາຊົນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມທັງຂອດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວ ຈິງ ແລະ ຂອດການຕິດຕາມ, ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຕ່າງໆໄດ້. ຄວາມໂປ່ງໃສ ຍັງສະ ແດງເຖິງຄວາມຊືີ່ສັດ, ຈິງໃຈຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶີ່ງຈະເປັນແນວ ປ້ອງກັນທີີ່ດີທີີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕັດສິນໃຈປັບປຸງປ່ຽນແປງ ທັງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີທີີ່ສຸດໃນ ການສ້າງຄວາມເຊືີ່ອໝັ້ນ, ເຫຼື້ອມໃສສັດທາຈາກພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຕໍ່ລັດຖະບານທີີ່ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຕົນເອງ ແລະ ຈະເປັນແຮງຈູງໃຈດຶງດູດການສະ ໜັບສະໜູນຂອງກໍາລັງແຮງຈາກທຸກພາກສ່ວນພາຍໃນຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 ມືອາຊີບ (ຫຼັກວິຊາການ): ການແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ-ການເງິນ ກໍຄືບັນຫາຢາ ເສບຕິດ ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ຄວາມຮູູ້ ຄວາມຊໍານານ ໃນລະດັບທີີ່ແນ່ນອນ ທາງດ້ານຫຼັກ ວິຊາການ ແລະ ວິຊາສະເພາະຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶີ່ງບໍ່ອາດສາມາດເຮັດຕາມລໍາພັງ ໃຈ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກອັດຕະວິໄສຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໄດ້,  ການແກ້ໄຂບັນຫາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ເຊັ່ນ: ດ້ານການເງິນ, ທະນາຄານ, ກົດໝາຍ ແລະ ອືີ່ນໆ ເຂົ້າມາຊ່ວຍວິເຄາະ, ສັງເຄາະການວາງແຜນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ລັດຖະບານ ຜູູ້ມີອໍານາດຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆ ໝາຍຄວາມວ່າການແກ້ໄຂບັນຫາທັງໝົດນັ້ນ ຕ້ອງເປັນ ໄປຕາມຫຼັກວິຊາການ ບົນພື້ນຖານຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິີ່ງເຖິງກົກຮາກທີີ່ແທ້ຈິງຂອງ ບັນຫາ ຕະຫຼອດຮອດວັດທະນະທໍາ, ການເຄື່ອນເໜັງຂອງກົນໄກທາງດ້ານການເງິນ, ການບໍລິຫານຂອງອົງການລັດຂັ້ນຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂຶ້ນທຸກຂັ້ນ ເພືີ່ອສາມາດວິເຄາະໃຫ້ໄດ້ ເຖິງແກນແທ້ຂອງບັນຫາ ແລ້ວຫາວິທີແກ້ໄຂແບບຍືນຍົງ ເພືີ່ອຮັບມືກັບສະພາບທີີ່ເປັນ ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top