29/07/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ເຊກອງ-ກໍານົດ-8-ແຜນງານບູລິມະສິດ-ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ເຊກອງ ກໍານົດ 8 ແຜນງານບູລິມະສິດ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຂວງ ເຊກອງໄດ້ກໍານົດ 8 ແຜນງານບູລິມະສິດ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ເພື່ອສາມາດບັນລຸຈຸດໝາຍ ໂດຍສູ້ຊົນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍຫຼາຍກ່ວາ 5% ຕໍ່ປີ.

ທ່ານ ຂັນຕີ ສີລະວົງສາ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ໄດ້ກ່າວລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເມື່ຶອບໍ່ດົນມານີ້ ວ່າ: ແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ກໍານົດ 8 ແຜນງານບູລິມະສິດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະກອບມີ: ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ; ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ແຜນຜັງເມືອງ; ພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ; ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຮ່ວມມືກັບເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່; ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວກະສິກໍາ; ຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ, ການພັດທະນາການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝຕາມຍຸກ 4.0;  ພັດທະນາດ້ານພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈັດສັນທີ່ດິນ, ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ການປ້ອງກັນໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ.

ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ເຊກອງ ຍັງໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ຕ້ອງປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດໃຫ້ເຂັ້ມງວດສັກສິດ ແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຕາມທ່າແຮງຖານລາຍຮັບ, ເລັ່ງເກັບກູ້ໜີ້ສິນລາຍຮັບງົບປະມານທີ່ຄຸມເຄືອແກ່ ຍາວດ້ວຍຫຼາຍມາດຕະການຕາມກົດໝາຍ ແລະຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ຮັດກຸມກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງໃນນີ້ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 480,78 ຕື້ກີບເພີ່ມຂຶ້ນ 31% ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາ.

ຂໍ້ມູນຂ່າວ-ພາບ: ແກ້ວ ໄຊຍະວົງ

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top