07/05/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ສູນສາທິດ-ແລະ-ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ-ເນັ້ນຜະລິດແນວພັນພຶດ-ສັດ-ທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ

ສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ເນັ້ນຜະລິດແນວພັນພຶດ-ສັດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ

ສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເນັ້ນຜະລິດແນວພັນພຶດ-ສັດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບອອກສູ່ສັງຄົມໂດຍສະເພາະສະໜອງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ, ພ້ອມກັນນັ້ນສູນດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນບ່ອນສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໂດຍການຮັບເອົານັກສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງອຸດົມໄຊ , ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງມາຝຶກງານ ເພື່ອຮຽນຮູ້ດ້ານທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ທ່ານ ພັນທະວົງ ວົງສຳພັນ, ຫົວໜ້າສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີເນື້ອທີ່ກ້ວາງຂວາງ, ມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ຈໍານວນໜຶ່ງ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຫ້ອງປະຊຸມ ສຳລັບການຈັດສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ, ມີຫໍພັກນັກສໍາມະນາກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ລົງຝຶກຫັດຕົວຈິງຕື່ມອີກ.

ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ, ຄະນະສູນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ໄດ້ສູ້ຊົນຕັ້ງໜ້າໃສ່ວຽກຈຸດສຸມ ຄື:  ວຽກງານຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນພຶດ- ແນວພັນສັດທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບ ຕິດພັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກ ການຜະລິດກະສິກຳ ໂດຍສ້າງສູນເປັນບ່ອນຮຽນຮູ້ ດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາ ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ແລະ ກະສິກຳທີດີ ແລະ ມາດຖານຟາມລ້ຽງສັດທີ່ດີ ເປັນສິນຄ້າ, ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ ການປູກ -ການລ້ຽງ ແບບຜູກພັນສອງສົ້ນ ກັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເພື່ອແນໃສ່ ການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ເພີ້ມມູນຄ່າການຜະລິດ ຕາມທິດທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ ແລະ ຕອບສະໜອງການ ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ເອື້ອອໍານວຍຄວາມ ສະດວກໃນການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພາຍນອກ.

ສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ເປັນທາງການໃນ ປີ 2013, ຊຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ແມ່ນສັນຍາລັກການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍ ແໃສ່ຍົກສູງສາຍພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບປະເທດຄູ່ຮ່ວມຊາຕາກໍາສອງຊາດລາວ-ຈີນ ເເລະ ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດກະສິກໍາຮອດປີ 2025 ລວມທັງເປັນບ່ອນພັດທະນາການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ໃນ 10 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ.

ຂໍ້ມູນ-ພາບ: ແສງອາທິດ

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top