17/06/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ກຽມເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ-ຜ່່ານລະບົບ-ຢູມັນນີ-(u-money)-ໃຫ້ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ-ແລະ-ການຂາດໂພຊະນາການ

ກຽມເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ຜ່່ານລະບົບ ຢູມັນນີ (u-money) ໃຫ້ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທິມງານ u-money ສົມທົບກັບ ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລົງເຮັດວຽກຕົວຈິງພົບປະກັບ ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ຂັ້ນສູນກາງ , ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອສໍາຫຼວດເອົາຂໍ້ມູນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ກະກຽມທົດລອງການເບີກຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຄັ້ງທຳອິດ ລວມມີທັງໝົດ 12 ບ້ານ , ນອນໃນ 12 ເມືອງ 4 ເເຂວງ (ເເຂວງ ຫົວພັນ, ເເຂວງ ຊຽງຂວງ, ເເຂວງ ອຸດົມໄຊ, ເເຂວງ ຜົ້ງສາລີ ) ໃນການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ເເບບມີເງື່ອນໄຂ ໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເລີ່ມຕົ້ນທົດລອງການເບີກຈ່າຍ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມີນາ ປີ 2021 ເຊິ່ງສະເລ່ຍການເບີກຈ່າຍເງິນໂດຍຜ່ານ ຊ່ອງທາງຢູມັນນີ ແຕ່ລະຄອບຄົວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການນີ້ ຈະໄດ້ຮັບ 180.000 ກີບ / ເດືອນ ຕໍ່ 1 ຄົນ.


ໃນໄລຍະເດືອນ ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ u-money ເພື່ອ ເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນແບບມີເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນໜື່ງໃນຫຼາຍໂຄງການຂອງທືນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານໂລກ ( World Bank )  ໂດຍໂຄງການ ຈະປະຕິບັດຢູ່ ໃນ 4 ແຂວງ ພາກເໜືອ ເຊັ່ນ : ແຂວງຜົ້ງສາລີ , ອຸດົມໄຊ , ຫົວພັນ , ຊຽງຂວງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍການເບີກຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງເປັນຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຫາກໍພົ້ນທຸກ ຈຳນວນ 42.000 ຄົນ , ຕົກເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 14 ລ້ານກ່ວາໂດລາ ພາຍໃນ 4 ປີ. ການ ປະສານງານກັບ u-money ໃນການເບີກຈ່າຍເງິນ ແກ່ປະຊາຊົນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດໃນເຂດຕ່າງແຂວງໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນດັ່ງກ່າວໂດຍກົງ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ,  ການເດີນທາງໄປມາ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີເງື່ອນໄຂຫຍຸ້ງຍາກດ້ານພາຫະນະ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ອື່ນໆ ການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງ u-money ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັນເວລາ, ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ເສຍເວລາຫຼາຍ.

ຂ່າວ-ພາບ: ຕ້ອມ 

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top