25/06/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານ-ບໍລິການ-u-money-ອີກໜື່ງຊ່ອງທາງທີ່ສະດວກ

ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານ ບໍລິການ u-money ອີກໜື່ງຊ່ອງທາງທີ່ສະດວກ

u-money – ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ບໍລິການກະເປົາເງິນເອເລັກໂທນິກ ຂອງບໍລິສັດ ສະຕາ ຟີນເທັກ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດລູກ ຂອງບໍລິສັດສະຕາ ໂທລະຄົມ (ຢູນີເທວ), ບໍລິການ u-money ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງທາງການຈ່າຍເງິນເດືອນສະດວກ ແລະ ໄວຍິ່ງຂື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນແກ່ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ອື່ນໆຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈ່າຍ-ຮັບເງິນເດືອນ ມີຄວາມປອດໄພ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ທັງຜູ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ຜູ້ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ.  

ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານ u-money ເປັນອີກໜື່ງຊ່ອງທາງທີ່ປະຈຸບັນທາງພາກລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຫັນມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ​ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ຮ່ວງງົບປະມານອື່ນເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການເບີກຈ່າຍໃນຮູບແບບ ທີ່ເປັນເງິນສົດ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ – ລັດຖະກອນໄດ້ຮັບເງິນຕາມກໍານົດເວລາ, ຄົບຖ້ວນ, ປະຢັດງົບປະມານ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ເຊີ່ງປະຈຸບັນ u-money ກໍ່ພວມເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ – ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນໃນ 9  ເມືອງທີ່ບໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການ ດ້ານທະນາຄານ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດກະຊວງການເງິນເປັນປີທີ່ສອງ ໃນການດຳເນີນການເບີກຈ່າຍ, ເຊິ່ງຈາກຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງ ຈາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກະກຽມການເບີກຈ່າຍ ເງິນເດືອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເມືອງປາກແຊງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 136 ຄົນ, ເບີກຈ່າຍເງິນນ້ໍາມັນສ່ວນບຸກຄົນ ເມືອງຊຽງເງິນ ແລະ  ເບີກຈ່າຍເງິນນ້ໍ່າມັນ ສ່ວນບຸກຄົນຂອງພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ, ເງິນຍາມຂົງເຂດສາທາ, ເງິນບໍລິຫານຫ້ອງການ, ເງິນເດືອນອຸດໜູນນາຍບ້ານ ແລະ ເງິນເດືອນພະນັກງານ ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ . ນອກນັ້ນການນຳຂັ້ນເມືອງ ຫຼາຍເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຍັງໄດ້ຫັນການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໝູນໃຫ້ແກ່ນາຍບ້ານ ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ເຊັນສັນຍາການເບີກຈ່າຍ ທັງໝົດ 102 ເມືອງ, ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ເອກະຊົນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ໂຮງຮຽນ ຫງວຽນ ຢູ , ໂຮງໝໍ ຮ່າໂນ້ຍ ວຽງຈັນ, ບໍລິສັດ ຮຸ້ນສ່ວນຢາງພາລານິຄົມ ຫວຽດລາວ ແຂວງ ຈຳປາສັກ , ບໍລິສັດ ລາວ ສຶມຸລະ ຈຳກັດ ແຂວງສາລະວັນ.

ການເບີກຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຫ່າງໄກ ເປັນຕົ້ນການເບີກຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ຂອງກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຳນວນ 42.000 ຄົນໃນ 4 ແຂວງ ພາກເໜືອ : ແຂວງຜົ້ງສາລີ , ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຊຽງຂວາງ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍ່ນຳໃຊ້ u-money ເພື່ອເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ (ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 6 ເດືອນ) ຈຳນວນ 1.400 ຄົນໃນໄລຍະເວລາ 18 ເດືອນ,  ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໃນປີ 2020 ຢູນີເທວໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມູນຄ່າ 500 ລ້ານກີບ  ກໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ u-money ເຂົ້າໃນການເບີກຈ່າຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຊີ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພະນັກ ງານ , ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ ເຂດຫ່າງໄກ ໄດ້ ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະການເບີກຖອນທີ່ສາມາດເຮັດທຸລະກຳໄດ້ ເຖິງຂັ້ນເມືອງ , ບ້ານ ເນື່ອງຈາກສາມາດຖອນເງິນໄດ້ທີ່ຮ້ານຕົວແທນບໍລິການ ຫຼື ຫ້ອງການເຄົາເຕີ ຢູນີເທວ ທຸກແຂວງ ທົ່ວປະເທດ.

u-money ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ ສະຕາ ຟີນເທັກຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ຂື້ນກັບ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ( ຢູນີເທວ ) . ບໍລິສັດ ສະຕາ ຟີນເທັກ ຈໍາກັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການໃນການສະໜອງບໍລິການດ້ານກະເປົາເງິນເອເລັກໂທນິກ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ. u-money ໄດ້ພັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາທະນາຄານໃນລາວ, ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ,ການຊໍາລະນ້ໍາປະປານະຄອນຫຼວງ ,ການຊໍາລະບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມຕ່າງໆ, ການຊໍາລະຜ່ານ QR code ຢູ່ບັນດາຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ, ແລະໃນອະນາຄົດອັນມໍ່ໆ ນີ້ຈະກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ການຊຳລະອາກອນໄດ້.

ການຂະຫຍາຍຮ້ານຕົວແທນບໍລິການ ລົງສູ່ຊຸມຊົນທັງເຂດເທດສະບານ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກ  ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີໂອກາດເຂົ້າເຖີງ ບໍລິການດ້ານການເງິນ, ການທະນາຄານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.ດ້ວຍຄຸນສົມບັດ ຂອງການບໍລິການ , ດ້ວຍປະສົບການໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພາກລັດ, ການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ  u-money ມີຄວາມເໝາະສົມ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ລູກຄ້າສາມາດຖອນ /ໂອນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ, ນອກຈາກນັ້ນການທີ່ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນສາມາດນຳໃຊ້ ການບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນແອັບ u-money ໄດ້ຢ່າງປະຢັດ ການຕື່ມຄ່າໂທຂອງຢູນີເທວຫຼຸດທຸກຄັ້ງ 5%, ຊື້ດາຕ້າແພັກເກດ ໄດ້ຮັບດາຕ້າ ຄູນສອງທຸກຄັ້ງ, ຕື່ມເງິນທຸກໆ ວັນສຸກຍັງໄດ້ຮັບ ດາຕ້າລ້າໆເຖີງ 5GB ພ້ອມກັບ ສິດທິພິເສດອີກຫຼາຍຢ່າງ ພາຍໃນແອັບທີ່ເອື້ອອຳນວຍແກ່ຜູ້ໄດ້ນຳໃຊ້.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Take Me Top