13/06/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี-เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้า-งานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้า งานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้


พช.และกลุ่มโอทอป 14 จังหวัดภาคใต้ ชื่นชมพระปรีชาชาญ สืบสานยกระดับคุณค่าหัตถศิลป์ ภูมิปัญญาถิ่นไทย ก้าวไกลสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.64 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน ผวจ. และพัฒนาการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ เฝ้ารับเสด็จ


โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอประจำถิ่นลวดลายต่างๆ และหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ 14 จังหวัด จำนวน 71 กลุ่ม อันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย 53 กลุ่ม และงานหัตถกรรม 18 กลุ่ม ทั้งนี้ ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการที่เฝ้ารับเสด็จ และพระวินิจฉัยแนะแนวทางการพัฒนากรรมวิธี คุณภาพ ลวดลาย เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ด้วยทรงเล็งเห็นถึงการอนุรักษ์หัตถกรรมศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าที่สะท้อนถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้วยพระดำริแห่งการคงวิถีความเป็นอัตลักษณ์ผสานกับการยกระดับให้ร่วมสมัยสู่สากล

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า สำหรับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกาย และหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ในครั้งนี้ ได้รวบรวมสุดยอดฝีมือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ทั้งหมด 71 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ แยกเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า 53 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 18 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการจัดนิทรรศการ และส่วนกิจกรรมการสาธิต โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โดดเด่น อาทิ ผ้ายกเมืองนคร กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค จ.นครศรีธรรมราช โดย นางวิไล จิตเวช ผ้ายกเมืองนคร ผ้าพื้นเมืองเอกลักษณ์ท้องถิ่นของจ.นครศรีธรรมราช สวยงามแบบอย่างผ้าชั้นดีในหมู่คนชั้นสูง อัตลักษณ์สำคัญ คือ ดอกผ้าจะยกนูนขึ้นเห็นลายชัดเจน และมีความละเอียดประณีต


กลุ่มกระจูด บ้านทอนอามาน จ.นราธิวาส โดย นางพัชรินทร์ บินเจ๊ะมิง และกลุ่มกระจูด บ้านโคกพะยอม จ.นราธิวาส โดย นางเจ๊ะเสาะ แวฮูลู, กลุ่มศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส, ผ้าบาติก กลุ่มเยาวชนบ้านค่าย จ.นราธิวาส โดย นางสาวคอยรุนนีซาอ์, กลุ่มผ้าปักบ้านบือแรง จ.นราธิวาส โดย นางสิติมา ดุรอแม, ผ้ายกดอกจันทน์กะพ้อ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกาหลง จ.นราธิวาส โดย นางอำไพ โพธ์พันธุ์, ผ้าเกาะล้วงทางช้าง บ้านสายบน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสายบน จ.นราธิวาส โดย นางวรรณณี แสงมณี

กลุ่มศิลปาชีพย่านลิเภา จ.นราธิวาส โดย นายยะโกะ สามาเต๊ะ, ผ้าไหมยกดอกลายดาวล้อมเดือน กลุ่มทอผ้า บ้านท่ากระจาย จ.สุราษฎร์ธานี โดย นางอะ คชสวัสดิ์ กลุ่มทอผ้าของชุมชนชาวมุสลิม, ศิวะนาฎกนกไทย จ.พัทลุง โดย นายยุทธพล ซุ่นเซ่ง, ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านสะพานพลา จ.สงขลา โดย นางสุวรรณี รักวิจิต, กลุ่มผ้าทอ นิคมกือลอง จ.ยะลา โดย นางหนูเตียน ผันผ่อน, ผ้าปะลางิง ศรียะลาบาติก จ.ยะลา โดย นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์, ผ้าทอจวนตานี กลุ่มทอผ้าบ้านตรัง จ.ปัตตานี โดย นางสาวสิริอร ทับนิล.


Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top