24/09/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

กรมการค้าภายใน-ปั้นแบรนด์สินค้าหมู่บ้าน-กระตุ้นชุมชนฝ่าวิกฤติโควิด

กรมการค้าภายใน ปั้นแบรนด์สินค้าหมู่บ้าน กระตุ้นชุมชนฝ่าวิกฤติโควิด

กรมการค้าภายใน พัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขาย พร้อมหาช่องทางขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฝ่าวิกฤติโควิด -19


เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กระทรวงพาณิชย์จึงสานต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในชุมชนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ในการขยายฐานการตลาดโดยเพิ่มช่องทางรายได้ให้หลากหลาย เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

นายวัฒนศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่บรรเทาลง กรมการค้าภายในเล็งเห็นถึงผลกระทบต่อรายได้ของวิสาหกิจชุมชน จากการจำหน่ายสินค้า และบริการต่างๆ ที่ลดลง จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขายขึ้นเพื่อต่อยอดจากการดำเนินการที่ผ่านมา โดยในปี 2564 นี้ กรมฯ จะเข้าไปพัฒนาเพิ่มศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน (กลุ่มผ้าทอและเครื่องประดับ) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. วิสาหกิจชุมชนหล่ายแก้ว อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ 2. ชุมชนวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3. วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจัน ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 4. กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 6. กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 7. กลุ่มแปรรูปผ้ามัดย้อมบ้านสงเปลือย อ.พังโคน จ.สกลนคร และ 8. กลุ่มทอผ้าดอกแค อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

“กรมการค้าภายใน จะร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนายกระดับ-และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมทางการตลาดโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจชุมชนให้สามารถดำรงธุรกิจของชุมชนอยู่ได้อย่างมั่นคง สร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงสินค้าและเลือกซื้อสินค้าชุมชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว” นายวัฒนศักดิ์ กล่าว.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top